MegaSpaw Targowiska ... Spawanie Metali Kolorowych Oraz Konstrukcje Metalowe 

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

You should update this document to reflect your T&C.

Below text serves as a suggestion and doesn’t engage Odoo S.A. responsibility.

  1. Klient wyraźnie rezygnuje z własnych ogólnych warunków handlowych, nawet jeśli zostały one sporządzone po niniejszych standardowych warunkach sprzedaży. Aby każde odstępstwo było ważne, musi zostać wyraźnie uzgodnione z wyprzedzeniem na piśmie.
  2. Nasze faktury są płatne w ciągu 21 dni roboczych, chyba że na fakturze lub zamówieniu wskazano inny termin płatności. W przypadku braku płatności w terminie, Moja Firma zastrzega sobie prawo do zażądania wypłaty stałych odsetek w wysokości 10% kwoty pozostałej do spłaty. Moja Firma będzie upoważniona do zawieszenia świadczenia usług bez uprzedniego ostrzeżenia w przypadku opóźnień w płatnościach.
  3. Jeśli płatność jest nadal zaległa ponad sześćdziesiąt (60) dni po terminie płatności, Moja Firma zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy windykacyjnej. Wszystkie koszty prawne będą pokrywane przez klienta.
  4. Niektóre kraje stosują potrącenie u źródła od kwoty faktur, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami. Wszelkie potrącenia u źródła zostaną wpłacone przez klienta organom podatkowym. W żadnym wypadku Moja Firma nie może być zaangażowana w koszty związane z ustawodawstwem danego kraju. Kwota faktury będzie zatem w całości należna Mojej firmie i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się klient.
  5. Moja Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby świadczyć usługi w odpowiednim czasie zgodnie z uzgodnionymi ramami czasowymi. Żadnego z jej obowiązków nie można jednak uznać za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatów. Moja firma nie może w żadnym wypadku wymagać od klienta występowania jako strona trzecia w kontekście jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego wniesionego przeciwko klientowi przez konsumenta końcowego.
  6. Aby reklamacja była dopuszczalna, Moja Firma musi zostać powiadomiona o każdej reklamacji listem poleconym na adres jej siedziby w ciągu 8 dni od dostarczenia towaru lub wykonania usługi.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Poland law.